Regulamin sklepu internetowego tartaniwelna.pl

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego tartaniwelna.pl; Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tartaniwelna.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Tartan i Wełna a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – dobrowolne oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 11. Blog – internetowy blog prowadzony w Sklepie Internetowym www.tartaniwelna.pl dostępny dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.tartaniwelna.pl.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.tartaniwelna.pl prowadzony jest przez firmę Tartan i Wełna Gražina Sinkevič wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.Markowska 3/76, 03-742 Warszawa, NIP 1133014987, REGON: 386187686 adres poczty elektronicznej: kontakt@tartaniwelna.pl.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

4.1 Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

4.2 Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

4.3 Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tartaniwelna.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu tartaniwelna.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Sklep Internetowy tartaniwelna.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

1.1 Podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

1.2 Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

1.3 Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez tartaniwelna.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię tartaniwelna.pl.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody tartaniwelna.pl

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.1 Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.2 Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

3.3 Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

3.4 Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

3.5 Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla tartaniwelna.pl.

3.6 Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową tartaniwelna.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Tartan i Wełna Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu tartaniwelna.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

V. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem Firmy kurierskiej i Paczkomatów.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi:
  Czas dostawy dla poszczególnych produktów pokazany jest indywidualnie dla każdego z nich na karcie produktu. W przypadku zamówienia kilku produktów z różnym czasem dostawy, czas dostawy całości zamówienia równa się czasowi dostawy dla produktu z najdłuższym czasem dostawy. Czas dostawy oblicza się dodając do podanego czasu dostawy na karcie produktu 1 dzień roboczy (jest to czas w którym kurier dostarcza przesyłkę). Orientacyjny czas dostawy produktów określony jest również w koszyku sklepu podczas finalizacji zamówienia i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
  W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia liczy się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 5. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy – w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub otwarcia przesyłki podczas jej odbioru od kuriera (zerwanie taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę, uszczerbek na opakowaniu zewnętrznym) należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Konsument zgłaszając reklamację powinien podać imię i nazwisko, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów oferowanych przez Sklep podawane są w polskich złotych.

Podane ceny są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłek.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

2.1. Przelew online Przelewy24

2.2 Płatność przy odbiorze  – (za pobraniem u Kuriera Inpost)

2.3. Przelew tradycyjny w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia na rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. o numerze: 93 1050 1025 1000 0092 7751 2878

(W tytule należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko)

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tartaniwelna.pl lub też pisemnie na adres: ul. Markowska 3/76, 03-742 Warszawa.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do regulaminu (dostępny na samym dole tej strony).

Kupujący ma obowiązek zwrócić towary Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi w całości Konsument, chyba, że Sprzedający zgodził się je ponieść.

Usługodawca (Sprzedawca), nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Możliwość zwrotów Towaru nie dotyczy przedsiębiorców.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Tartan i Wełna jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować w szczególności na adres poczty elektronicznej: kontakt@tartaniwelna.pl lub też pisemnie na adres: ul. Markowska 3/76, 03-742 Warszawa. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 3. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę.
 4. Sklep internetowy tartainiwelna.pl ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 5. Sklep Internetowy tartaniwelna.pl nie jest producentem Towarów i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio do Sklepu internetowego tartaniwelna.pl, które zostaną przekazane do producenta.
 6. W przypadku pomyłki będącej winą Sklepu (np. wysyłka złego rozmiaru lub innego produktu niż zamawiał Klient) Sprzedający zwróci środki na konto Klienta za tę pomyłkę. Klient zoobowiązany jest w terminie 14 dni do zwrotu takiego towaru chyba, że inny sposób załatwienia sprawy zostanie ustalony pisemnie ze Sklepem.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep Internetowy tartaniwelna.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić tartaniwelna.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na adres kontakt@tartaniwelna.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. tartaniwelna.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Gdyby okazało się to niemożliwe Klient zostanie o tym poinformowany, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

X. PROMOCJE

 1. Organizatorem promocji “-5% na pierwsze zamówienie” jest Tartan i Wełna z siedzibą w Warszawie, ul.Markowska 3/76, 03-742, NIP 1133014987
 2. Promocja nie jest ograniczona czasowo.
 3. Miejscem trwania promocji jest sklep internetowy Organizatora pod adresem www.tartaniwelna.pl
 4. Promocja przeznaczona jest dla konsumentów w rozumieniu art. 211 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji spełnią następujące warunki:
  1. podając swój adres e-mail, zapiszą się do newslettera sklepu internetowego Tartan i Wełna i uzyskają hasło rabatowe uprawniające do otrzymania zniżki -5% na zakupy w sklepie internetowym
  2. w trakcie składania zamówienia wpiszą w odpowiednie pole hasło, o którym dowiedzieli się z newslettera oraz zaakceptują Regulamin
 5. Po spełnieniu powyższych wymagań Uczestnik Promocji otrzyma Rabat w wysokości -5%, co oznacza, że cena zakupionych przez Uczestnika Promocji towarów zostanie obniżona o 5%.
 6. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi rabatami, rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/rabatowymi obowiązującymi na sklepie.
 7. Wszelkie rabaty oraz promocje na sklepie nie obejmują kosztów dostawy.

XI. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Tartan i Wełna a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy tartaniwelna.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Tartan i Wełna.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

XII. DYREKTYWA OMNIBUS

 1. Wszystkie ceny standardowe wskazane w ofertach promocyjnych jest to najniższa cena z ostatnich 30 dni w rozumieniu dyrektywy Omnibus.
 2. W przypadku jeśli cena standardowa byłaby inna niż najniższa wskazana w ofercie promocyjnej taka informacja pojawi się w ofercie promocyjnej

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3